Opšti uslovi korišćenja

Pravila i uslovi korišćenja

Ovaj dokument i Politika privatnosti čine naša pravila o korišćenju usluga naše internet Prodavnice i predstavljaju opšte uslove za Kupce, način registracije Kupaca, prava i obaveze Kupaca, način kupovine, način plaćanja, zaštita autorskog i srodnih prava, i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje internet Prodavnice(skraćeno: Pravila).

Pravila su pravno obavezujući ugovor po pristupu između Vas i SINPEKS d.o.o. Ovaj ugovor određuje Vaša prava i odgovornosti kada koristite internet prodavnicu koja se nalazi na veb adresi: www.sinpeks.rs (u daljem tekstu: "Usluge"), pa Vas molimo da ih pažljivo pročitate. Koristeći bilo koju od naših Usluga (čak i ako samo pregledate neku od naših veb stranica), slažete se sa ovim Pravilima.

SINPEKS d.o.o se obavezuje da će Kupcima pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Kupci se obavezuju da će prilikom korišćenja Platforme u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da SINPEKS d.o.o. prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Kupaca, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Politikom privatnosti, koja je dostupna na uvid svim Kupcima. (Politika privatnosti)

 1. Pružalac usluga

Internet prodavnica, koja se nalazi na veb adresi: www.sinpeks.rs je u isključivom vlasništvu privrednog društva SINPEKS d.o.o., ul. Slobodana Đurića 2b,11080 Zemun, matični broj: 21720364, PIB: 112692366, koga zastupa direktor Tomislav Popsavin upisan u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije, e mail: [email protected] u daljem tekstu “SINPEKS” ili “Kompanija”, koji za cilj ima pružanje usluga, ovde bliže određenih.

 1. Opis usluga

Kompanija je pružalac usluge informacionog društva (u skladu sa odredbama člana 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, "Sl. glasnik RS", br. 52/2019). Putem Internet prodavnice Kompanija pruža uslugu informacionog društva - online prodaja visokokvalitetne proizvode za održavanje oralnog zdravlja.

 1. Uslovi za kupovinu

Pod korisnicima usluga Internet prodavnice smatraju se: 1. Posetioci - osoba koja pristupa Interent prodavnici bez prijave i registracije i bez kupovine; 2. Registrovani korisnici -fizička lica i pravna lica koja se registruju i imaju svoj nalog na Internet prodavnici; 3.Neregistrovani korisnici- fizička ili pravna lica, koja nemaju svoj nalog na Internet prodavnici, ali kupuju proizvode ponuđene u Internet prodavnici.

Kupci na www.sinpeks.rs mogu postati punoletne osobe sa prebivalištem u Republici Srbiji koje prihvataju naše uslove poslovanja, što potvrđuju poručivanjem artikala.

Za korišćenje usluga interent prodavnice neophodno je da Kupac ima napravljen korisnički nalog. Kupac koji ima registrovan korisnički nalog, može u svakom trenutku preko istog proveriti status porudžbine i ubrzati buduće kupovine. Otvaranje korisničkog naloga je besplatno. Korisnički nalog se možete napraviti putem e-mail adrese. Korisnici su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Interent prodavnice, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

 1. Pravila korišćenja Prodavnice

Naša Interent prodavnica omogućava da kao kupci poručejte artikle, koji se nalaze u našem asortimanu(u daljem tekstu: "Sadržaj"). Odgovornost za istinitost i tačnost unetih sadržaja imaju isključivo korisnici koji su isti sadržaj i uneli. Možemo, ali nemamo obavezu da nadgledamo, uređujemo ili premeštamo sadržaj za koji mi smatramo da je prema našem nahođenju nezakonit, uvredljiv, preteći, klevetnički, pornografski ili na drugi način neprikladan ili krši prava intelektualne svojine ili ovih Pravila korišćenja naših usluga.

Slažete se da Vaš sadržaj neće kršiti bilo koje pravo bilo koje treće strane, uključujući autorska prava, zaštićene žigove, privatnost, ličnost ili druga lična ili privatna prava.

 1. Opis proizvoda

SINPEKS doo Beograd je distributer i za sve opise i slike proizvoda pokušano je da se oni opišu što bliže i tačnije. Međutim, SINPEKS DOO Beograd ne može garantovati da su opisi proizvoda potpuni, tačni ili bez grešaka. Ako proizvod koji nudi i dobije SINPEKS DOO Beograd nije u skladu sa opisom, imate pravo da ga vratite neoštećenog i nekorišćenog.

 1. Cene

Sve cene su izražene u srpskim dinarima sa PDV-om i ne uključuju troškove pakovanja i distribucije. SINPEKS doo Beograd zadržava pravo promene cena bez prethodne najave u skladu sa politikom kompanije. Prilagođavanje cene se neće izvršiti po porudžbini. Molimo vas da pročitate našu Politiku isporuke proizvoda.

7.Nedozvoljene aktivnosti

Kupci su upoznati  da kada koriste našu Interent prodavnicu nije dozvoljeno da:

 • Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja
 • Objavljujete ili prenosite na internet sajt ili na aplikaciju svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima
 • Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu
 • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
 • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
 • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja
 • Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.
 1. Isključenje odgovornosti

SINPEKS d.o.o. isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, SINPEKS d.o.o nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka registrovanih korisnika;
 • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, SINPEKS d.o.o nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da Prodavnica nije dostupna svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. Za kontakt sa korisničkim timom SINPEKS d.o.o (administracijom) korisnici se upućuju na e-mail adresu: [email protected]

 1. Autorska prava

SINPEKS ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine nad sadržajem koji se nalazi na veb adresi: www.sinpeks.rs, uključujući sve pojedine elemente: tekstualni, audio i video sadržaji, vizuelni identitet, programski kod, baze podataka i drugi elementi internet stranice, gde je autor SINPEKS d.o.o. Svako neovlašćeno korišćenje internet stranice/prodavnice bilo kog njenog elementa bez pisane saglasnosti SINPEKS d.o.o. kao nosioca isključivih autorskih prava, smatra se povredom autorskih prava SINPEKS d.o.o.

Internet stranica/prodavnica može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, koja imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se sadržaj nalazi na internet stranici SINPEKS d.o.o. ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

10.Odricanje od odgovornosti

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, SINPEKS d.o.o, njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profita, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

 

 1. Pravila o nadležnosti

U slučaju bilo kakvog spora između Vas i SINPEKS d.o.o., biće nadležno pravo Republike Srbije i mesno nadležan sud u Republici Srbiji. Korišćenjem naših Usluga slažete se da ćemo u slučaju spora pokušati da spor rešimo mirnim putem kroz medijaciju.

 1. Ostalo

SINPEKS d.o.o. može u svakom trenutku izmeniti ova Pravila tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim Pravilima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim Pravilima i uslovima korišćenja.